MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De belangrijkste taak van de MR is de toetsing van het schoolbeleid. Op basis van de Wet Medezeggenschap op scholen wordt door de schoolleiding gevraagd om instemming en/of advies, waardoor het schoolbeleid formeel uitgevoerd kan worden. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht met betrekking tot de schoolbegroting en de vakantieregeling en instemmingsrecht met betrekking tot de formatie inzet op school en het meerjarig schoolplan. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om ongevraagd advies uit te brengen.
De MR van de St. Franciscusschool bestaat uit vier leden, twee teamleden en twee ouders. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en kunnen daarna nog één keer worden herkozen.
Daarnaast kan een ouder of teamlid zich kandidaat stellen om deel te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Bisschop Möller Stichting waar beleidszaken op stichtingsniveau aan de orde komen.

Besluitlijst oktober 2017
Besluitlijst november 2017

MR-jaarplan 2017-2018
MR-jaarplan 2017-2018 dl. 2
MR-besluitlijst sept. 2015
MR-jaarverslag 2016-2017

De MR bestaat momenteel uit:
Else Pierrot, Voorzitter
Johan Veninga, Secretaris
Ilona Braak, Teamlid
Judith Holtzer, Teamlid
 

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl